Dom zdravlja Lebane je samostalna zdravstvena ustanova koja se organizaciono ubraja u razvijene oblike domova zdravlja. Svojim radom pokriva 377 km² teritorije opštine Lebane pružajući medicinske usluge za oko 23000 stanovnika.

Dom Zdravlja Lebane pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, na osnovu svoga Statuta, u okviru službi i pripadajućih ambulanti:

I. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece , žena, preventivnu i dečiju stomatologiju i polivalentnu patronažu, u čijem sklopu su:

a) Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece:

 • Odsek za predškolsku decu,
 • Odsek za školsku decu i omladinu,
 • Odsek za vakcinaciju i imunizaciju

b) Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena

c) Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju

d) Odeljenje polivalentne patronaže.

II. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa medicinom rada, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i opštu stomatologiju koju čine:

a) Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

 • Zdravstvena stanica Bošnjace
 • Zdravstvena ambulanta Klajić
 • Zdravstvena ambulanta Popovce
 • Zdravstvena ambulanta Buvce
 • Zdravstvena ambulanta Slišane
 • Zdravstvena ambulanta Prekopčelica

b) Odeljenje za Hitnu medicinsku pomoć

c) Odeljenje za kućno lečenje

d) Odeljenje medicine rada

e) Odeljenje opšte stomatologije.

III. Služba za medicinsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, specijalističko – konsultativnu i informatičku delatnost u čijem sklopu su:

a) Odeljenje za medicinsku dijagnostiku

 • Odsek laboratorijske dijagnostike
 • Odsek radiološke dijagnostike

b) Odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije

c) Odeljenje specijalističko-konsultativne delatnosti

 • Odsek za internu medicinu
 • Odsek za kontrolu i prevenciju bolesti
 • Odsek za psihijatriju
 • Odsek za pneumoftiziologiju
 • Odsek za oftalmologiju
 • Odsek za otorinolaringologiju

d) Odsek za informatičku delatnost

IV. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove koja obuhvata:

a) Odeljenje za tehničke i druge slične poslove

b) Odeljenje za pravne i ekonomske poslove:

 • Odsek za pravne poslove
 • Odsek za ekonomsko-finansijske poslove.