Изабрани лекар у смислу члана 146. Закона као и члана 17. Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања је:

 • Доктор медицине или доктор специјалиста за област опште медицине, односно специјалисте медицине рада
 • Доктор медицине специјалиста педијатрије
 • Доктор медицине специјалиста гинекологије
 • Доктор стоматологије

ОСИГУРАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ЈЕДНОГ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ИЗ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ КОЈЕ СУ НАПРЕД НАВЕДЕНЕ.

Осигурано лице врши избор лекара, по правилу, на период од најмање једне календарске године. Осигурано лице код прве посете изабраном лекару попуњава и потписује исправу о избору изабраног лекара. Приликом првог одласка код изабраног лекара, осигурано лице предаје изабраном лекару један примерак потписаног обрасца изјаве о избору изабраног лекара.

Осигурано лице може променити изабраног лекара и пре истека рока на који га је изабрало.

Ако осигурано лице по истеку календарске године, настави да користи здравствену заштиту код истог изабраног лекара, сматра се да је извршио избор лекара за наредну календарску годину, без попуњавања посебног обрасца, који је дужан да има сваки Дом здравља. Изјава о избору и промени изабраног лекара попуњава се у три примерка, од којих један иде код изабраног лекара, други примерак се доставља матичној филијали, а трећи примерак задржава осигурано лице.

Изјаву о избору и промени изабраног лекара можете преузети ОВДЕ у ПДФ формату (206 КБ).

Изабраног лекара за дете до 18 година старости бира родитељ, усвојитељ, старатељ или хранитељ. За осигурано лице које није у могућности да попуни и потпише изјаву о изабраном лекару у Дому здравља, изјаву може да попуни и потпише друго лице које је осигурано лице писаним путем овластило.

Лекар који испуњава услове да буде изабрани лекар, дужан је да прими свако осигурано лице које га изабере, осим ако је код тог изабраног лекара евидентиран број осигураних лица који је већи од утврђеног стандарда броја осигураних лица по једном изабраном лекару.

Изабрани лекар може да има:

 • 1100 до 2000 осигураних лица у области опште медицине,односно медицине рада
 • 500 до 1000 осигураних лица у области педијатрије (предшколски узраст)
 • 1100 до 2000 осигураних лица у области педијатрије (школски узраст)
 • 4500 до 7500 осигураних лица-жена у области гинекологије
 • 100 до 1700 осигураних лица у области стоматологије
 • 8000 до 12,000 осигураних лица у области стоматологије (одрасли)

У случају привремене спречености за рад изабраног лекара због болести, коришћења породиљског одсуства, стручног усавршавања или других оправданих разлога, Дом здравља је дужан да осигураном лицу обезбеди лекара који ће привремено заменити изабраног лекара.

Ако осигурано лице није задовољно лекаром који замењује изабраног лекара, има права да након три месеца од дана замене лекара, изабере другог изабраног лекара.

Ако замена изабраног лекара траје дуже од шест месеци, осигурано лице има право да изабере новог изабраног лекара.

Изјава о промени изабраног лекара попуњава се у три примерка од којих један примерак остаје код изабраног лекара, други примерак се доставља матичној филијали, трећи примерак задржава осигурано лице. Изјаву о избору и промени изабраног лекара можете преузети ОВДЕ у ПДФ формату (206 КБ). Кад осигурано лице изврши промену изабраног лекара, подаци о изабраном лекару се уносе у здравствени картон. Осигурано лице има право на промену изабраног лекара по истеку календарске године.

Осигурано лице може да промени изабраног лекара пре истека календарске године, и то:

У случају престанка радног односа изабраног лекара.
Ако осигурано лице промени пребивалиште.
Када је осигурано лице незадовољно лекаром који замењује изабраног лекара по истеку рока од 3 месеца од дана обезбеђивања замене лекара.
Када је изабрани лекар одсутан дуже од 6 месеци.
Ако је дошло до неспоразума између осигураног лица и изабраног лекара, због чега је осигурано лице изгубило поверење у изабраног лекара.

ОСИГУРАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ЈЕДАН ЗДРАВСТВЕНИ КАРТОН ИЗ ГРАНА МЕДИЦИНЕ ИЗ КОЈИХ ЈЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР.

ИЗАБРАНИ ЛЕКАР:

 1. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здарвља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести,обавја превентивне прегледе, укључујући и здравствено васпитање
 2. Обавља прегледе и дијагностику
 3. Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења
 4. Указује хитну медицинску помоћ
 5. Упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијални ниво здравствене заштите
 6. Одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења
 7. Прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала
 8. Спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља
 9. Даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује га на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са законом
 10. Утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника од 30 дана и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад
 11. Утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања
 12. Даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад.
 13. Одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника,с обзирон на његово здравствено стање.
 14. Изабрани лекар на терет средстава обавезног здравственог осигурања, одрЕђује старост трудноће и порођаја, даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права осигураника на одсуствовање са рада због неопходне посебне неге детета, у складу са законом и утврђује привремену спреченост за рад осигураника са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
 15. Осигурано лице је дужно да прихвати савет изабраног лекара, да по добијеним упутствима употребљава прописане лекове, да се подвргне лабораторијским, радиолошким и другим испитивањима на које је упућен, као и да се јави здравственој установи у коју је упућен на амбулантно-специјалистички преглед, стационарно лечење или лекарску комисију за оцену здравственог стања и радне способности.

Ако изабрани лекар злоупотреби овлашћења у поступку остваривања права осигураних лица, филијала раскида уговао са изабраним лекаром и даје иницијативу код надлежне коморе здравствених радника за одузимање лиценце за самостални рад тог изабраног лекара.