Izabrani lekar u smislu člana 146. Zakona kao i člana 17. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja je:

 • Doktor medicine ili doktor specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijaliste medicine rada
 • Doktor medicine specijalista pedijatrije
 • Doktor medicine specijalista ginekologije
 • Doktor stomatologije

OSIGURANO LICE MOŽE DA IMA SAMO JEDNOG IZABRANOG LEKARA IZ GRANE MEDICINE KOJE SU NAPRED NAVEDENE.

Osigurano lice vrši izbor lekara, po pravilu, na period od najmanje jedne kalendarske godine. Osigurano lice kod prve posete izabranom lekaru popunjava i potpisuje ispravu o izboru izabranog lekara. Prilikom prvog odlaska kod izabranog lekara, osigurano lice predaje izabranom lekaru jedan primerak potpisanog obrasca izjave o izboru izabranog lekara.

Osigurano lice može promeniti izabranog lekara i pre isteka roka na koji ga je izabralo.

Ako osigurano lice po isteku kalendarske godine, nastavi da koristi zdravstvenu zaštitu kod istog izabranog lekara, smatra se da je izvršio izbor lekara za narednu kalendarsku godinu, bez popunjavanja posebnog obrasca, koji je dužan da ima svaki Dom zdravlja. Izjava o izboru i promeni izabranog lekara popunjava se u tri primerka, od kojih jedan ide kod izabranog lekara, drugi primerak se dostavlja matičnoj filijali, a treći primerak zadržava osigurano lice.

Izjavu o izboru i promeni izabranog lekara možete preuzeti OVDE u PDF formatu (206 KB).

Izabranog lekara za dete do 18 godina starosti bira roditelj, usvojitelj, staratelj ili hranitelj. Za osigurano lice koje nije u mogućnosti da popuni i potpiše izjavu o izabranom lekaru u Domu zdravlja, izjavu može da popuni i potpiše drugo lice koje je osigurano lice pisanim putem ovlastilo.

Lekar koji ispunjava uslove da bude izabrani lekar, dužan je da primi svako osigurano lice koje ga izabere, osim ako je kod tog izabranog lekara evidentiran broj osiguranih lica koji je veći od utvrđenog standarda broja osiguranih lica po jednom izabranom lekaru.

Izabrani lekar može da ima:

 • 1100 do 2000 osiguranih lica u oblasti opšte medicine,odnosno medicine rada
 • 500 do 1000 osiguranih lica u oblasti pedijatrije (predškolski uzrast)
 • 1100 do 2000 osiguranih lica u oblasti pedijatrije (školski uzrast)
 • 4500 do 7500 osiguranih lica-žena u oblasti ginekologije
 • 100 do 1700 osiguranih lica u oblasti stomatologije
 • 8000 do 12,000 osiguranih lica u oblasti stomatologije (odrasli)

U slučaju privremene sprečenosti za rad izabranog lekara zbog bolesti, korišćenja porodiljskog odsustva, stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, Dom zdravlja je dužan da osiguranom licu obezbedi lekara koji će privremeno zameniti izabranog lekara.

Ako osigurano lice nije zadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara, ima prava da nakon tri meseca od dana zamene lekara, izabere drugog izabranog lekara.

Ako zamena izabranog lekara traje duže od šest meseci, osigurano lice ima pravo da izabere novog izabranog lekara.

Izjava o promeni izabranog lekara popunjava se u tri primerka od kojih jedan primerak ostaje kod izabranog lekara, drugi primerak se dostavlja matičnoj filijali, treći primerak zadržava osigurano lice. Izjavu o izboru i promeni izabranog lekara možete preuzeti OVDE u PDF formatu (206 KB). Kad osigurano lice izvrši promenu izabranog lekara, podaci o izabranom lekaru se unose u zdravstveni karton. Osigurano lice ima pravo na promenu izabranog lekara po isteku kalendarske godine.

Osigurano lice može da promeni izabranog lekara pre isteka kalendarske godine, i to:

U slučaju prestanka radnog odnosa izabranog lekara.
Ako osigurano lice promeni prebivalište.
Kada je osigurano lice nezadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara po isteku roka od 3 meseca od dana obezbeđivanja zamene lekara.
Kada je izabrani lekar odsutan duže od 6 meseci.
Ako je došlo do nesporazuma između osiguranog lica i izabranog lekara, zbog čega je osigurano lice izgubilo poverenje u izabranog lekara.

OSIGURANO LICE MOŽE DA IMA SAMO JEDAN ZDRAVSTVENI KARTON IZ GRANA MEDICINE IZ KOJIH JE IZABRANI LEKAR.

IZABRANI LEKAR:

 1. Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdarvlja osiguranih lica, otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti,obavja preventivne preglede, uključujući i zdravstveno vaspitanje
 2. Obavlja preglede i dijagnostiku
 3. Određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja
 4. Ukazuje hitnu medicinsku pomoć
 5. Upućuje osigurano lice na ambulantno-specijalističke preglede ili u drugu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, prati tok lečenja i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja osiguranog lica i upućuje osigurano lice na sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite
 6. Određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati sprovođenje kućnog lečenja
 7. Propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala
 8. Sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja
 9. Daje ocenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje ga na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti, u skladu sa zakonom
 10. Utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti i povrede osiguranika od 30 dana i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje privremene sprečenosti za rad
 11. Utvrđuje potrebu da osigurano lice ima pratioca za vreme putovanja
 12. Daje mišljenje o tome da li je osiguranik namerno prouzrokovao nesposobnost za rad.
 13. Određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika,s obziron na njegovo zdravstveno stanje.
 14. Izabrani lekar na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odrEđuje starost trudnoće i porođaja, daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava osiguranika na odsustvovanje sa rada zbog neophodne posebne nege deteta, u skladu sa zakonom i utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
 15. Osigurano lice je dužno da prihvati savet izabranog lekara, da po dobijenim uputstvima upotrebljava propisane lekove, da se podvrgne laboratorijskim, radiološkim i drugim ispitivanjima na koje je upućen, kao i da se javi zdravstvenoj ustanovi u koju je upućen na ambulantno-specijalistički pregled, stacionarno lečenje ili lekarsku komisiju za ocenu zdravstvenog stanja i radne sposobnosti.

Ako izabrani lekar zloupotrebi ovlašćenja u postupku ostvarivanja prava osiguranih lica, filijala raskida ugovao sa izabranim lekarom i daje inicijativu kod nadležne komore zdravstvenih radnika za oduzimanje licence za samostalni rad tog izabranog lekara.