Obaveze pacijenata
(Zakon o pravima pacijenata)

Dužnosti pacijenata

Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:

  • Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
  • U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
  • Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

  • Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata
  • Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:
  • Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem
  • Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravsvene zaštite
  • Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja
  • Ako se pacijent ne pridržava svojih dužnosti, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu je dužan da obavesti direktora zdravstvene ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite.

U tim slučajevima zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi dalje pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.