Права пацијената су универзална права сваког човека која произилазе из општих из општих људских права. У Републици Србији ова права су дефинисана Законом о правима пацијената, као и релевантним подзаконским актима.

Заштита права пацијената у Републици Србији

За помоћ у остваривању и заштити својих права из области здравствене заштите и здравственог осигурања, пацијент моће да се обрати:

САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Права пацијента су дефинисани Законом о правима пацијената, а из области здравственог осигурања Законом о здраваственом, као и релевантним подзаконским актима који су доступни на интернет презентацији Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs i Републичког фонда за здравствено осигурање www.rfzo.gov.rs.

А на основу Закона о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, бр.45/13), који је ступио на снагу 30.маја 2013. године, заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе кроз рад саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената у локалној самоуправи пружа:

  • информације и савете о правима пацијената
  • заштиту права пацијената по поднетим приговорима и остваривању здравствене заштити

Право на приговор

  • Пацијент, односно његов законски заступник (родитељ, усвојитељ или старатељ) који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника или здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор.
  • Приговор се подноси усмено или писмено саветнику за заштиту права пацијената у јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште здравствене установе, односно приватне праксе на коју се приговор односи.
  • Саветник за права пацијената дужан је да извештај о утвршеним чињеницама достави подносиоцу приговора у року од 5 радних дана.
  • подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника за права пацијената може се обратити Савету за здравље у јединици локалне самоуправе, здравственој инспекцији Министарства здравља Републике Србије.

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

Никола Цветковић
дипл. правник

Тел. 061 166 86 14