Prava pacijenata su univerzalna prava svakog čoveka koja proizilaze iz opštih iz opštih ljudskih prava. U Republici Srbiji ova prava su definisana Zakonom o pravima pacijenata, kao i relevantnim podzakonskim aktima.

Zaštita prava pacijenata u Republici Srbiji

Za pomoć u ostvarivanju i zaštiti svojih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, pacijent moće da se obrati:

SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Prava pacijenta su definisani Zakonom o pravima pacijenata, a iz oblasti zdravstvenog osiguranja Zakonom o zdravastvenom, kao i relevantnim podzakonskim aktima koji su dostupni na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje www.rfzo.gov.rs.

A na osnovu Zakona o pravima pacijenata („Sl. Glasnik RS“, br.45/13), koji je stupio na snagu 30.maja 2013. godine, zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave kroz rad savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u lokalnoj samoupravi pruža:

  • informacije i savete o pravima pacijenata
  • zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima i ostvarivanju zdravstvene zaštiti

Pravo na prigovor

  • Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, usvojitelj ili staratelj) koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor.
  • Prigovor se podnosi usmeno ili pismeno savetniku za zaštitu prava pacijenata u jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse na koju se prigovor odnosi.
  • Savetnik za prava pacijenata dužan je da izveštaj o utvršenim činjenicama dostavi podnosiocu prigovora u roku od 5 radnih dana.
  • podnosilac prigovora koji je nezadovoljan izveštajem savetnika za prava pacijenata može se obratiti Savetu za zdravlje u jedinici lokalne samouprave, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Nikola Cvetković
dipl. pravnik

Tel. 061 166 86 14